Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2014

Bán VỎ XE NÂNG,LỐP XE NÂNG,vỏ xe nâng nhập khẩu,vỏ xe nâng giá rẻ,lốp xe nâng giá rẻ,vo xe nang,lop xe nang,giá cạnh tranh!

Công ty Sutech Vi ệ t Nam - nhà nh ậ p kh ẩ u và cung c ấ p v ỏ xe nâng công nghi ệ p nh ư : v ỏ xe xúc l ậ t giá r ẻ ,v ỏ xe nâng nh ậ p kh ẩ u,v ỏ xe xúc l ậ t . V ớ i đ ầ y đ ủ thông s ố , đ ả m b ả o ch ấ t l ư ợ ng, giá c ả c ạ nh tranh nh ấ t th ị tr ư ờ ng!!!! Hi ệ n nay, xe nâng hàng và xe xúc l ậ t là nh ữ ng lo ạ i xe không th ể thi ế u trong các nhà máy, x ư ở ng máy, làm vi ệ c ngoài container .... B ố c x ế p nhi ề u hàng hoá n ặ ng kg lên container , lên k ệ cao .... V ỏ xe nâng nh ậ p kh ẩ u,v ỏ xe xúc l ậ t giá r ẻ cũng đ ư ợ c thay th ế nh ằ m đ ả m b ả o an toàn cho ng ư ờ i lao đông, ng ư ờ i v ậ n hành máy móc,xe nâng,xe xúc .... V ớ i đ ầ y đ ủ các thông s ố v ỏ : v ỏ xe nâng nh ậ p kh ẩ u,v ỏ xe nâng hàng giá r ẻ 4.00-8, 5.00-8, 6.00-9, 6.00-15, 6.50-10,7.00-12, 7.00-15 , 7.50-15, 8.15-15, 8.25-15, 250-15, 300-15, 7.50-16, 9.00-20, 10.00-20, 11.00-20, 550-15, 12.00 20, 28x9-15, 21x8-9, 23x9-10, 18x7-8, 16x6-8 V ỏ xe nâng nh ậ p kh

Vỏ xe nâng,vỏ xe xúc lật,lốp xe nâng,lốp xe xúc lật,vo xe nang,vo xe xuc lat,lop xe nang,lop xe xuc lat,nhập khẩu,giá rẻ

V ỏ xe nâng nh ậ p kh ẩ u,v ỏ xe xúc nh ậ p kh ẩ u,v ỏ xe xúc,l ố p xe xúc,v ỏ h ơ i,l ố p xe nâng,v ỏ đ ặ c xe nâng …đ ư ợ c công ty chúng tôi nh ậ p kh ẩ u và phân ph ố i r ộ ng rãi trên th ị tr ư ờ ng n ộ i đ ị a và toàn qu ố c v ớ i giá c ả siêu c ạ nh tranh và ch ấ t l ư ợ ng đ ư ợ c đ ả m b ả o đã đ ư ợ c nhi ề u công ty khách hàng bi ế t đ ế n h ơ n h ẳ n nh ữ ng v ỏ xe nâng,l ố p xe xúc đang rao bán tràn lan trên th ị tr ư ờ ng. Đánh vào tâm lý chu ộ ng giá r ẻ c ủ a khách hàng nh ư ng không b ả o đ ả m đ ư ợ c ch ấ t l ư ợ ng . T ạ i Sutech Vi ệ t Nam , quý khách không nh ữ ng có đ ư ợ c cho mình nh ữ ng v ỏ xe nâng,l ố p xe xúc nh ậ p kh ẩ u chính hãng, ch ấ t l ư ợ ng mà còn đi kèm v ớ i giá siêu c ạ nh tranh trên th ị tr ư ờ ng. V ỏ xe nâng nh ậ p kh ẩ u : 4.00-8, 5.00-8, 6.00-9, 6.00-15, 6.50-10,7.00-12, 7.00-15, 7.50-15, 8.15-15, 8.25-15, 250-15, 300-15, 7.50-16, 9.00-20, 10.00-20, 11.00-20, 12.00 20, 8.15-15, 8.25-15, 300-15. V ỏ

VỎ XE NÂNG,VỎ XE XÚC LẬT,LỐP XE NÂNG,LỐP XE XÚC LẬT,NHẬP KHẨU, GIÁ RẺ,VO XE NANG,VO XE XUC LAT,LOP XE NANG,LOP XE XUC LAT RE

V ỏ xe nâng nh ậ p kh ẩ u,l ố p xe nâng hàng, v ỏ xe xúc l ậ t,l ố p xe xúc l ậ t ch ấ t l ượ ng phù h ợ p v ớ i t ầ n su ấ t làm vi ệ c cao, ph ụ c v ụ trong m ọ i lĩnh v ự c, giúp ti ế t ki ệ m chi phí h ơ n nhi ề u so v ớ i nh ữ ng lo ạ i v ỏ giá r ẻ hi ệ n nay đang trôi n ổ i trên th ị tr ườ ng. Còn k ể ch ư a đ ả m b ả o đ ượ c ch ấ t l ượ ng khi các b ạ n l ự a ch ọ n chúng tôi giá c ả ph ả i chăng không lo v ề ch ấ t l ượ ng, ch ỉ có t ạ i: voxenangnhapkhau.sutech.com.vn Hotline: 0909 516 459 Công ty   SUTECH VI Ệ T NAM   chuyên cung c ấ p các lo ạ i v ỏ xe, l ố p xe, bánh xe dùng cho xe công nghi ệ p nh ư : 1 / V ỏ xe nâng (v ỏ đ ặ c – v ỏ h ơ i): vo xe nang, lop xe nang giá đ ạ i lý V ỏ xe nâng, l ố p xe nâng g ồ m có v ỏ h ơ i, v ỏ đ ặ c V ỏ đ ặ c xe nâng: g ồ m l ố p cao su đ ặ c, ko dùng ru ộ t, y ế m V ỏ h ơ i xe nâng: g ồ m l ố p cao su m ỏ ng h ơ n, có l ố p b ố phù h ợ p v ớ i vi ệ c s ử d ụ ng t ả i tr ọ ng t ừ ng lo ạ i xe.